Prawo szkół wyższych i nauki

Wszystko co poniżej to już historia. W wolnym czasie zgromadzę aktualne informacje.

Projekt wprowadzenie doktoratu i habilitacji "wdrożeniowej"

Uwaga, większość poniższych przepisów uległa zmianie po 1 października 2014, będę aktualizował w miarę wolnego czasu.

1 Ustawa o szkolnictwie wyższym:

1a Wybrane, nowe rozporządzenia do ustawy o szkolnictwie wyższym:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (PDF na isap.sejm.gov.pl)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (PDF na isap.sejm.gov.pl)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (PDF na isap.sejm.gov.pl)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (PDF na isap.sejm.gov.pl)

2 Ustawa o stopniach i tytule naukowym:

2a Nowe rozporządzenie:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (PDF na isap.sejm.gov.pl)

3 Wybrane, inne obowiązujące akty prawne:

  • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (PDF na isap.sejm.gov.pl)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (PDF na isap.sejm.gov.pl)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (PDF na isap.sejm.gov.pl)

Archiwum (nie wszystkie linki są aktualne)

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i innych ustaw (Dz.Ustaw z 2011, numer 84, poz.455)
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2020, 14:21